Kiisel Veri Aydınlatma Metni

ULAK Yazılım Teknoloji ve Taımacılık A.(ULAK) veri sorumlusu sıfatıyla, 6698 sayılı Kiisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili mevzuat kapsamında kiisel verilerinizi uygulamaya kayıt, siparive gönderi esnasında toplayarak üyelik sözlemenizin kurulması ve ifasıyla dorudan ilgili olmaları nedeniyle ilemektedir.

Aksi açıkça belirtilmedikçe, arz edilen hüküm ve koullar kapsamında “kiisel veri” ifadesi aaıda yer alan bilgileri kapsayacaktır.

• (i) Kimlik bilgileri: sim, Soy sim

• (ii) letiim bilgileri:
Elektronik Posta Adresi, Adres, Cep Telefonu Numarası

• (iii) Cihaz bilgileri ve log kayıtları:
IP Adresi, Cihaz IMEI Numarası, Cihaz MAC Adresi, Di
er Trafik Verileri (Balantı Zamanı ve Süresi vb.), Kurumsal E-Posta Hesabı Arivleri, Elektronik Eriim ve Aktivite Kayıtları, Uygulama Kullanım Geçmii

ULAK'ın, kiisel verilerinizi ileme amacı: • (i) Kimliinizi dorulamak,

• (ii) Müteri destei salamak ve sorun gidermek,
• (iii) Güncellemeler ve hatalar hakkında sizi bilgilendirmek,
• (iv) Uygulama ile ilgili kampanyalar hakkında sizi bilgilendirmek,
• (v) Kuryenin, teslimatla ilgili olarak size ula
ması gerektiinde sizi arayabilmesini salamaktır.

Yukarıda belirtilen amaçlar dorultusunda kiisel verileriniz; gönderinin taraflarına ve ilgililerine, irketimizin itirakleri ve bunların alt kurulularına; çalıanları, irket görevlileri, hukuk, mali ve vergi danımanları, denetçileri, irketimizin faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliindeki hizmetleri aldıı, ibirlii yaptıı danımanlar, alt taıyıcılar, iletmeciler, ifa yardımcıları, banka ve finans kurulularına kiisel verinin türüne balı ve amaçla sınırlı olarak yasal çerçeve içerisinde aktarılabilecektir.

Kiisel verileriniz yurtiçi ve/veya yurtdıında bulunan güvenli sunucularımızda saklanmaktadır.

KVKK’da belirlenen ve rıza gerektirmeyen hallerin yanı sıra, ULAK uygulama vasıtasıyla edinilen onayınıza istinaden, size, hizmetlerine ilikin kampanya ve duyurularını iletebilecek ve müteri memnuniyeti salamak amacıyla tarafınızla temasa geçebilecektir.

ULAK'ın kiisel verilerinizi ileme süresi:
• Kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmi
se söz konusu veri, en az bu süre kadar saklanmak zorundadır.
• Mevzuatta, i
lediimiz verinin saklanma süresine yönelik bir süre öngörülmemiise aramızdaki ilikinin gerei olarak ve tarafınızla yapılan sözlemede belirlenen süre boyunca veriniz saklanır. Bu iliki sona erdikten sonra veya sözlemede belirlenen süre geçtikten sonra veriniz herhangi bir talebinize gerek olmadan silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.
• Geçerli bir sebep ile verilerinizin silinmesine dair talepte bulunmanız halinde ise verileriniz en geç 30 gün içerisinde silinir. Saklama süresi mevzuatta belirlenmi
verilerinizin öngörülen sürelerden önce silinmesini veya imha edilmesini talep etmeniz halinde söz konusu talebiniz gerçekletirilemeyecektir.

Kiisel verilerinizin korunmasına ilikin haklarınız aaıda belirtilmitir: • (i) Kiisel verilerinizin ilenip ilenmediini örenmek,
• (ii) Ki
isel verileriniz ilenmise buna ilikin bilgi talep etmek,

• (iii) Kiisel verilerinizin hangi amaçla ilendiini ve bu amaçlara uygun kullanılıp kullanılmadıını örenmek,
• (iv) Ki
isel verilerinizin yurt içinde veya yurt dıında aktarıldıı üçüncü kiileri bilmek,
• (v) Ki
isel verilerinizin eksik veya yanlıilenmiolması halinde bunların düzeltilmesini istemek,
• (vi) Ki
isel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etmek,
• (vii) Düzeltme, silme ve yok etme taleplerinizin ki
isel verilerinizin aktarıldıı üçüncü kiilere bildirilmesini istemek, ilenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle ahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek,
• (viii) Ki
isel verilerinizin kanuna aykırı olarak ilenmesi sebebiyle zarara uramanız halinde zararın giderilmesini talep etmek.

Kiisel verilerinizin korunmasına ilikin her türlü talebinizi [email protected] adresine iletebilirsiniz. Talepleriniz titizlikle deerlendirilecek ve tarafınıza en kısa zamanda dönüyapılacaktır.